Innehållet på den här webbplatsen är endast avsett för personer som är bosatta i Sverige.

LÄS FÖLJANDE ANVÄNDNINGSVILLKOR INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS (”webbplatsen”).

Alla användare av webbplatsen omfattas av följande villkor och tillämpliga lagar. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att följa dessa villkor och att dessa villkor utgör ett bindande avtal mellan dig och oss. Om du inte samtycker till dessa villkor är det inte tillåtet för dig att få åtkomst till och använda denna webbplats.

PRA Health Sciences (”PRA”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) har publicerat denna webbplats på uppdrag av Travere Therapeutics and Development (”sponsorn”) i syfte att rekrytera intresserade personer till att delta i sponsorns EPPIK-studie (”studien”).

ANVÄNDNINGSVILLKOR

Lämplighet

Webbplatsen och tjänsterna på denna webbplats är endast tillgängliga för användare som kan ingå rättsligt bindande avtal. Genom att använda webbplatsen bekräftar och garanterar du att du är kapabel att ingå rättsligt bindande avtal.

Webbplatsens syfte

Webbplatsens syfte är att tillhandahålla information om studien så att du kan avgöra om du är intresserad av att delta i studien. Du kan besluta om du vill kontakta studiecenter som deltar i studien beträffande din lämplighet att delta i studien.

Begränsad användning av webbplatsen

Det är inte tillåtet att använda webbplatsen för att

  • upprätta en länk till webbplatsen från en annan plats
  • låtsas vara en annan person eller på annat sätt presentera sig själv som en anställd, ett ombud eller en representant för PRA eller sponsorn
  • trakassera, hota eller använda kränkande språk gentemot PRA, sponsorn eller någon person på något sätt eller i någon form
  • publicera kränkande, nedsättande, obscena, förolämpande, olagliga eller på annat sätt rimligen anstötliga påståenden
  • bete sig olagligt på annat sätt
  • sprida annonser, reklam, spam, skräppost, pyramidspel eller andra former av erbjudanden
  • utvinna, inhämta eller använda information eller annat innehåll som är tillgängligt via webbplatsen via metoder som inte avsiktligt gjorts tillgängliga eller tillhandahållits via webbplatsen
  • bete sig på något annat sätt som begränsar andra besökares, PRA:s eller sponsorns användning av webbplatsen eller på andra sätt kan göra dem ansvarsskyldiga för din användning.

Det är inte tillåtet att i övrigt

  • använda bottar, spindlar, trojaner, maskar, spionprogram, utpressningstrojaner, logiska bomber, virus, överbelastningsattacker eller någon annan skadlig kod, enhet eller process, 
  • inaktivera, överbelasta, skada eller försämra webbplatsen.

PRA förbehåller sig rätten att blockera din användning eller ta bort din kommunikation om du missköter dig och att använda sig av andra rättsligt tillgängliga möjligheter gentemot dig.

Medicinsk ansvarsfriskrivning

Webbplatsen tillhandahåller inte medicinska råd. Om du har frågor kring dina individuella behov eller ditt medicinska tillstånd, eller om ditt deltagande i studien i anknytning till ditt medicinska tillstånd, ska du tala med din läkare.

Äganderätt och begränsningar

Innehållet på webbplatsen inklusive utan begränsning alla bilder, designer, layouter, märken, handelsnamn och information som läggs ut på webbplatsen (gemensamt ”innehåll”) tillhör PRA, sponsorn eller deras licensgivare. Din användning av webbplatsen ger dig inga rättigheter, äganderätt eller licens att använda innehållet utanför webbplatsen.

Du får inte kopiera, reproducera, visa, distribuera, överföra, återförsälja, sända ut, dekonstruera, skapa härledda verk av eller på annat sätt utnyttja innehållet på något sätt utan föregående skriftligt tillstånd från PRA. Du får inte modifiera, ändra, radera eller dölja äganderättsligt skyddade eller särskiljande meddelanden eller markeringar på webbplatsen eller i innehållet. PRA förbehåller sig alla tillgängliga rättsliga åtgärder gentemot dig för överträdelse, missbruk eller annan obehörig användning eller modifiering av innehåll.

Ansvarsfriskrivning från garanti

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG TILLHANDAHÅLLS WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I TILLGÄNGLIGT SKICK” UTAN NÅGON FORM AV GARANTI, VARE SIG UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD. PRA UTFÄRDAR INGA GARANTIER BETRÄFFANDE WEBBPLATSENS ELLER INNEHÅLLETS RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER KVALITET. PRA UTFÄRDAR INGA GARANTIER BETRÄFFANDE KOMPATIBILITET MED NÅGON WEBBLÄSARE, INTERNETTJÄNST ELLER ENHET. DU ÄR ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DIN TJÄNST, DITT SYSTEM ELLER DIN ENHET SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV DIN NEDLADDNING ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET.

Ansvarsbegränsning

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ÄR PRA, TILLSAMMANS MED SINA DOTTERBOLAG OCH LICENSGIVARE, OCH SPONSORN INTE ANSVARIGA GENTEMOT DIG PÅ NÅGOT SÄTT (INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING EVENTUELLA ÅSAMKADE SKADOR) BETRÄFFANDE DIN ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET ELLER NÅGON ANNAN ANGELÄGENHET SOM GÄLLER WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET.

Gottgörelse

I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT TILLÄMPLIG LAG SAMTYCKER DU TILL ATT GOTTGÖRA, FÖRSVARA OCH HÅLLA PRA, TILLSAMMANS MED DESS DOTTERBOLAG OCH LICENSGIVARE, OCH SPONSORN OCH DERAS RESPEKTIVE STYRELSELEDAMÖTER, DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA OCH OMBUD SKADESLÖSA FRÅN OCH MOT ALLA FÖRLUSTER, UTGIFTER, SKADOR OCH KOSTNADER, INKLUSIVE RIMLIGA ADVOKATARVODEN, SOM ÄR ETT RESULTAT AV (1) DIN ÖVERTRÄDELSE AV ANVÄNDNINGSVILLKOREN ELLER (2) DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN.

Skiljeförfarande och avstående av grupptalan

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag samtycker du till bindande skiljeförfarande för att lösa eventuella anspråk eller tvister relaterade till din användning av webbplatsen och avsäger du dig rätten till en rättegång. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag avsäger du dig rätten att delta i en grupptalan eller företrädartalan relaterad till din användning av webbplatsen gentemot PRA, tillsammans med dess dotterbolag och licensgivare, och sponsorn. Du eller PRA kan utöva rätten att avgöra genom skiljedom genom att tillhandahålla den andra parten en skriftligt underrättelse om alla anspråk som är tillräckligt detaljerad för att beskriva innehållet i dessa anspråk. Eventuella preskriptionsförordningar som annars skulle gälla i en domstol eller andra förfaranden kommer att gälla för eventuella anspråk som lämnas in för skiljeförfarande. Såvida inget annat överenskommits mellan dig och PRA kommer skiljeförfarandet att äga rum i ett land där endera parten bor eller har sitt säte och kan genomföras av en opartisk skiljedomare i enlighet med reglerna från American Arbitration Association och Federal Rules of Evidence and Procedure (USA).

Tillämplig lag och jurisdiktion

Eventuella tvister beträffande webbplatsen och dessa användningsvillkor kommer att hanteras enligt lagarna i delstaten Delaware i USA utan möjlighet att tillämpa andra alternativ eller lagvalsregler. Eventuella stämningsansökningar, rättsliga åtgärder eller förfaranden relaterade till webbplatsen eller dessa användningsvillkor kan lämnas in i delstaten Delaware i USA. I den utsträckning det är tillåtet enlig tillämplig lag avsäger du dig alla invändningar mot den tillämpliga lagen och jurisdiktionen som anges här.

Ändringar och avtalets varaktighet

PRA kan när som helst, oavsett anledning, komma att ändra webbplatsen eller innehållet eller på andra sätt tillfälligt eller permanent upphöra med att hålla igång webbplatsen utan att meddela dig. Dessa villkor gäller för dig när du går in på webbplatsen. Varje gång du går in på webbplatsen samtycker du till användningsvillkoren som ligger uppe vid den tidpunkten. I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag kommer användningsvillkoren att fortsätta gälla för dig även efter att du upphört använda webbplatsen eller webbplatsen stängs ned.

Avskiljbarhet

I den utsträckning som något användningsvillkor är ogenomförbart eller ogiltigt enligt tillämplig lag kommer den delen anses vara borttagen från användningsvillkoren och kommer inte att påverka genomförbarheten och giltigheten för återstående villkor.

Kontaktinformation

Alla meddelanden till dig beträffande webbplatsen kommer att publiceras på webbplatsen eller skickas till dig via e-postadressen du tillhandahållit. Du kan kontakta oss när som helst beträffande användningsvillkoren genom att skriva till:

Pharmaceutical Research Associates, Inc., 4130 ParkLake Avenue, Suite 400, Raleigh, North Carolina, 27612 USA, Attn: Vice President of Legal Affairs.

Senast uppdaterad: 6 augusti 2020

Vi använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt. Om du inaktiverar cookies kanske du inte kan använda vissa delar av webbplatsen. Det kan även påverka webbplatsens funktionalitet. Mer information om hur du hanterar och tar bort cookies finns på www.youronlinechoices.com/se/. Din användning av den här webbplatsen omfattas av våra publicerade användningsvillkor. Se även vår Sekretesspolicy.